• Training
  • Booklets
  • EggsBanner
  • Catalogue

block texture border muted

Mae cofrestru wedi agor ar gyfer Hawl i Holi ar Brexit Cymru Ifanc

Mae cofrestru wedi agor ar gyfer Hawl i Holi ar Brexit Cymru Ifanc

 

Gall pobl ifanc rhwng 10 ac 20 oed gofrestru i ofyn cwestiynau i banel o arbenigwyr ar 24ain Hydref 2018, yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

 

James Williams, gohebydd Brexit BBC Cymru Wales, fydd yn cadeirio'r digwyddiad, a bydd panel o arbenigwyr amrywiol yn cael eu holi, gydag un panelwr arall i'w gadarnhau:

 

  • Huw Irranca Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hyn a Gofal Cymdeithasol
  • Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg
  • Ruth Coombs, Pennaeth Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
  • Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru/ Sustain Wales

 

Rydyn ni am wybod beth sy'n bwysig i bobl ifanc o ran Cymru, yr Undeb Ewropeaidd a Brexit. Mae hwn yn gyfle i blant a phobl ifanc ofyn cwestiynau am Brexit, sut y gallai effeithio ar deithio ac astudio yn y Deyrnas Unedig, ar hawliau a chydraddoldeb yng Nghymru ar ôl Brexit, neu ar ffermio a chynhyrchu bwyd, neu ar gymunedau diogel a hapus.

 

Bydd angen cyflwyno cwestiynau ymlaen llaw; er mwyn i ni allu grwpio cwestiynau tebyg a sicrhau bod cynifer o gwestiynau gwahanol â phosibl yn cael eu hateb ar y noson.

 

I archebu lle, a chyflwyno eich cwestiynau, llanwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda a'i hanfon at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. erbyn dydd Mercher 10fed Hydref.

Adroddiad Sbotolau – Erthygl 31

Mae’r Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi  Adroddiad SbotolauErthygl 31: yr hawl i bob plentyn gael gorffwys a hamdden, cymryd rhan mewn chwarae a gweithgareddau hamdden, a chyfranogi mewn bywyd diwylliannol a’r celfyddydau. I gyd-fynd â hyn mae bwrdd stori fideo ar-lein, sy’n crynhoi’r prif negeseuon a chanfyddiadau’n hwylus ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

Mae’r prif faterion a gyfeiriwyd at Awdurdodau Lleol yn cynnwys:

 

* Hyrwyddo'r hawl i chwarae a hamddena a bod gan yr awdurdod lleol ran allweddol i'w chwarae yn hyn

* Sicrhau bod trefniadau mewn lle i bob plentyn a pherson ifanc i gael cyfleoedd ystyrlon i fod yn rhan o'r penderfyniadau sy'n effeithio arnynt, yn enwedig mewn perthynas â'r prosesau digonolrwydd chwarae statudol.

 

Yn achos sefydliadau eraill sy’n ymwneud â darparu cyfleoedd chwarae, hamdden, chwaraeon, celfyddydau, diwylliant a threftadaeth ledled Cymru, y neges yw sicrhau bod y lleisiau a’r materion a geir yn yr adroddiad hwn yn cael eu rhannu’n eang, ac ystyried cynnal trafodaethau ynghylch mabwysiadu dull gweithredu seiliedig ar hawliau plant.

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018

 

 

Dydd Sul 13 Mai 2018 yw Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig. Mae'r diwrnod wedi'i neilltuo i ddathlu pwysigrwydd plentyndod iach a diogelu hawliau a rhyddid plant.

 

Ar draws y byd mae'r diwrnod yn cael ei ddathlu ar 20 Tachwedd, y diwrnod a enwebwyd gan y Cenhedloedd Unedig, ond yn y Deyrnas Unedig, cynhelir ef ar 13 Mai, ar ddechrau'r haf, fel bod plant yn cael cyfle i fod allan yn yr awyr agored.

 

Nod Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yw annog cynifer o bobl â phosibl i amlygu a dathlu hawliau a rhyddid plant, yn ogystal â dathlu gweithgareddau sefydliadau sy'n gweithio i ddiogelu a hybu iechyd a llesiant plant.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ymwneud â'r Diwrnod neu'r gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio, ewch i wefan Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yma.

Gŵyl Llên Plant Caerdydd - Ebrill 21 - Ebrill 29

 

 

Yn Galw pob llyfrbryf...

 

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn ei ôl

Ebrill 21 - Ebrill 29

 

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd bellach yn ei 6ed blwyddyn ac fe’i cynhelir dros ddau benwythnos gyda digwyddiadau i ysgol yng nghanol yr wythnos. Mae’r ŵyl yn cynnwys mwy na 40 o ddigwyddiadau gan gynnwys sesiynau crefft AM DDIM a rhaglen helaeth o ddigwyddiadau i ysgolion a gynhelir mewn canolfannau eiconig ledled canol y ddinas gan gynnwys Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas, Amgueddfa Cymru a Stori Caerdydd.

 

Mae’r ŵyl, a anelir yn bennaf at blant 3-11 mlwydd oed, yn parhau i greu darllenwyr am oes wrth ddiddanu a thanio brwdfrydedd plant am ddarllen. Mae’r digwyddiadau yn cynnwys gweithdai ysgrifennu, darlleniadau, gweithgareddau crefft, cwisiau a gemau ac ambell ymddangosiad  gan gymeriad neu dda!

 

Mae’r awduron a’r darlunwyr gwadd yn cynnwys Petr Horáček, Sibéal Pounder, Tom Percival, Catherine Fisher, Huw Aaron, Tom Palmer, Steven Butler a Jonathan Meres i enwi ond rhai.

 

Cynhelir Gŵyl Llên Plant Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, Llenyddiaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru.  

 

Am fwy o wybodaeth, gweler: https://www.cardiffkidslitfest.com/cy/#/

Digwyddiad Dathlu Cymru Ifanc – #DathluCI18

Digwyddiad Dathlu Cymru Ifanc

 

Dyddiad: Dydd Mawrth, 6 Mawrth 2018

Amser: 5.30yh – 8yh

Lleoliad:  Amgueddfa Genedlaethol Gaerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP

 

Dewch i ymuno â Cymru Ifanc yn eu digwyddiad dathlu AM DDIM i bobl ifanc, sydd wedi’i drefnu gan Cymru Ifanc yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, Nos Fawrth, 6 Mawrth o 5.30pm – 8pm. Bydd Cymru Ifanc yn tynnu sylw at lwyddiannau Cymru Ifanc yn ystod y tair blynedd diwethaf ac yn edrych ymlaen at y dyfodol a’r pethau ddylai fod yn flaenoriaethau iddynt.

 

Bydd Cymru Ifanc wrth eu bodd yn eich gweld chi yno, felly dewch i fwynhau noswaith o weithdai byr wedi’u trefnu gan wahanol Fforymau a grwpiau, gyda pheth Troelli Disgiau, rapio ac ysgrifennu geiriau i ganeuon, sgiliau hud a syrcas, hawl i holi gyda Chomisiynydd Plant Cymru (wedi cadarnhau) a Huw Irranca Davies AC, y Gweinidog dros Blant a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (wedi ei gwahodd) a bwyd a diod da.

 

I ddysgu mwy ac i gofrestru eich pobl ifanc, anfonwch e-bost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Young Wales Cymraeg

 
Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.