• Catalogue
  • Training
  • EggsBanner
  • Booklets

block texture border muted

Arian i helpu pobl ifanc ac athrawon i Ddangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Bydd yr arian yn galluogi i'r ymgyrch gynnal 10 digwyddiad addysgol mewn clybiau pêl-droed, rygbi a chriced ar hyd a lled Cymru. Bydd tua 600 o bobl ifanc yn elwa ar y digwyddiadau hyn a fydd yn hyrwyddo negeseuon gwrth-hiliaeth ac yn mynd i'r afael â bwlio homoffobig.  Bydd y sesiynau hefyd yn pwysleisio sut y gall chwaraeon helpu pobl i oresgyn anawsterau personol a chefnogi'u lles, gan ddefnyddio straeon sêr y byd chwaraeon i ysbrydoli. Show Racism the Red Card Saesneg yn unig.

Llythrennedd Corfforol

Mae’r cloc yn tician; rydyn ni eisiau i bob plentyn fod yn hapus, yn iach ac yn hyderus, nawr ac ar gyfer eu dyfodol.  Gwaetha’r modd, heb y sgiliau, yr hyder a’r cymhelliant priodol i fod yn egnïol yn gorfforol, mae’r siawns o hyn yn llawer llai tebygol.  Dyma pam rydyn ni eisiau i bob plentyn fod yn llythrennog yn gorfforol. Mae yr un mor bwysig i ddyfodol person ifanc â darllen ac ysgrifennu.  Mae’n golygu y bydd plentyn yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol drwy gydol ei oes, ac yn cadw’n iach, gan gynnig llawer o fanteision a chyfleoedd eraill hefyd. 

Er mwyn helpu ein plant i fod yn llythrennog yn gorfforol, mae’n rhaid i ni weithredu nawr. Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae mewn helpu plentyn i ddarganfod beth mae’n gallu ei wneud, cyn iddo roi’r ffidil yn y to a mynd yn ddiog tu hwnt. Chwareon Cymru - Llythrennedd Corfforol  -  Gweithgaredd corfforol i’r blynyddoedd cynnar (geni – 5 oed)

U-Report y Deyrnas Unedig

Sut mae U-Report yn gweithio? 

Gall pobl ifanc dros 13 mlwydd oed gofrestru trwy anfon y neges ‘ymuno’ at U-Report ar Facebook neu trwy ddilyn @UReportUK ar Twitter. Bydd angen iddyn nhw gofrestru trwy ateb ychydig o gwestiynau syml.

 Ar ôl iddyn nhw gofrestru, byddan nhw’n derbyn cwestiynau arolwg barn wythnosol ynghylch amrywiaeth o faterion, ac yn gallu ymateb â’u ffôn neu eu cyfrifiadur. Pan fyddan nhw’n ymateb, bydd eu hatebion yn ymddangos yn syth ar wefan U-Report yn y Deyrnas Unedig, sy’n cyfuno ac yn amlygu safbwyntiau pobl ifanc ledled y wlad. Mae’n golygu y gallan nhw weld eu hatebion mewn amser real, a gweld sut mae eu ffrindiau yn ymateb.

Mae U-Report am ddim, yn ddienw ac yn hawdd ei ddefnyddio.

Trwy gyfrwng U-Report, bydd pobl ifanc yn gallu ychwanegu eu lleisiau at ymgyrchoedd fel gwarchod plant sy’n ffoaduriaid ar eu pen eu hunain yn y Deyrnas Unedig neu effaith y newid yn yr hinsawdd ar blant. Byddan nhw’n gallu sicrhau fod y sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn atebol ac yn gallu dweud eu dweud ynghylch polisïau sy’n effeithio arnyn nhw trwy gynnig adborth i awdurdodau ynghylch gwasanaethau neu sylwadau ynghylch cynigion polisi a fyddai’n effeithio arnyn nhw. Bydd hyd yn oed cyfleoedd i gyfranogwyr U-Report ddod ynghyd a phennu cwestiwn wythnosol yr arolwg barn, a fydd yn caniatáu iddyn nhw gasglu gwybodaeth i gefnogi a chryfhau eu hymgyrchoedd eu hunain.

Bydd y cynllun peilot yn mesur sut gall U-Report gynnig y budd mwyaf i blant yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gobeithio ennyn diddordeb miloedd o bobl ifanc dros gyfnod prawf byw, a rhoi cyfle iddyn nhw roi cynnig ar U-Report a chynnig adborth am ei rôl yn y tymor hirach.

 Rhannwch U-Report gyda phobl ifanc 13–25 mlwydd oed! Gallan nhw gofrestru trwy anfon y neges YMUNO at U-Report y Deyrnas Unedig ar Facebook, neu trwy ei ddilyn ar Twitter @UReportUK.     Dysgwch ragor am U-Report y Deyrnas Unedig


Gwirfoddolwyr Ifanc

Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed, a’ch bod yn gwirfoddoli ar hyn o bryd, neu’n ystyried gwneud hynny, mae llwyth o wybodaeth a chyngor ar gael i chi. Mae gwirfoddoli’n golygu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned, a bod yn rhan bwysig ohoni, felly wrth gwrs, mae’n golygu beth allwch chi ei wneud dros eich cymuned. Ond mae hefyd yn ymwneud â’r hyn y gallwch chithau ei gael o’r profiad.

Mae GwirVol (www.gwirvol.org/cy/gwirfoddolwyr/) yn gynllun ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed. Gwirfoddoli Cymru/Gwirfoddolwyr Ifanc

 

Dy Gynilliad Di

Mae Dy Gynulliad di yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru.

Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut!

Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dy Gynilliad Di 

Vote16

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2016 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo