• Training
  • EggsBanner
  • Catalogue
  • Booklets

block texture border muted

Adnodd Agenda

Adnodd newydd yw AGENDA i ysgolion a chlybiau ieuenctid yng Nghymru, sy’n ddwyieithog ac ar gael am ddim.

Ei bwrpas yw i fynd i’r afael â materion fel cydraddoldeb rhywiol, trais ar sail rhyw, ac aflonyddu rhywiol mewn ysgolion.

Mae’n hyrwyddo perthnasau iach ac yn cynnig syniadau creadigol iawn i bobl ifanc er mwyn iddyn nhw siarad am, a dysgu am y materion hyn yn eu hysgolion.  Mae e ar gael i lawrlwytho yma.

Arolwg Cenedlaethol Newydd Stonewall

Mae’r arolwg ynglŷn â sut brofiad yw bywyd yng Nghymru i bobl ifanc sy’n lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu’n draws. Mae cwestiynau ar draws gwahanol feysydd, er enghraifft am fywyd ysgol a bywyd cymdeithasol, am fodelau rôl sy’n eu hysbrydoli ac am bethau eraill am eu bywyd. Byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth o’r arolwg i ysgrifennu trydydd fersiwn o’r Adroddiad Ysgol, fydd yn cael ei gyhoeddi yn haf 2017.  Lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws? Rhwng 11-19 oed? Mae @StonewallCymru eisiau clywed eich barn www.stonewallcymru.org.uk/cy/arolwg-stonewall

Mae’r ddolen i’r arolwg yn www.stonewallcymru.org.uk/cy/arolwg-stonewall ac yna mae mwy o wybodaeth i bobl ifanc am gymryd rhan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ar 029 2023 7744.

 

 

 

Gwefancefnogaeth a chyngor newydd ar gyfer pobl ifanc yn byw gyda hunananafu

Mae pobl ifanc o Sir Fynwy a swyddogion iechyd wedi datblygu gwefan werthfawr yn cynnig cefnogaeth a chyngor i rai sy'n byw gyda hunananafu. Mae'r adnodd newydd - a alwyd yn Buddy - yn diwallu'r angen am safle ar-lein yn cynnig gwybodaeth, arweiniad, dulliau therapiwtig ac opsiynau sydd ar gael i bobl ifanc bob amser. Mae'n rhoi cefnogaeth a thechnegau cyfrinachol i helpu ymdopi gyda meddyliau a theimladau negyddol sy'n gysylltiedig gyda hunananafu ac yn rhoi sicrwydd i'r rhai sy'n cael cyfnod anodd nad ydynt ar ben eu hunain.  Mae mwy o wybodaeth a help gan Buddy ar gael ar buddyapp.monmouthshire.gov.uk.  WELCOME TO BUDDY - Buddy

Rhowch ddimensiwn byd-eang i ddysgu am hawliau plant

Mae ysgolion ledled Cymru'n addysgu ac yn dysgu am hawliau plant ac yn datblygu fel Ysgolion sy'n Parchu Hawliau.  Mae dysgu am hawliau plant yn gyfle ardderchog i ystyried y cyd-destun byd-eang yn ogystal â'r un lleol gan fod hawliau plant yn fyd-eang ac yn berthnasol i bob plentyn ym mhob man.

Mae'r Rhaglen Dysgu Byd-Eang, Cymru wedi rhoi rhestr o syniadau ac adnoddau at ei gilydd er mwyn rhoi dimensiwn byd-eang i 10 o hawliau plant poblogaidd Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru

Adnewyddu y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

Mae’r Safonau Cyfranogi, a ddatblygwyd yn wreiddiol gan yr Uned Gyfranogi, wedi eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, wedi’u hysbysu gan ymgynghoriadau gyda phobl ifainc.

Gellir gweld y safonau yma: Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol dros Blant a Phobl Ifanc.

Noda’r Safonau Cyfranogi y materion allweddol y dylai holl weithwyr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifainc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith safon. Sicrhaodd bod pob un yn adlewyrchu yr ethos seiliedig ar hawliau sy’n hanfodol i weithio â phlant a phobl ifainc. Plant yng Nghymru

 

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.