• EggsBanner
  • Catalogue
  • Booklets
  • Training

block texture border muted

Gwefancefnogaeth a chyngor newydd ar gyfer pobl ifanc yn byw gyda hunananafu

Mae pobl ifanc o Sir Fynwy a swyddogion iechyd wedi datblygu gwefan werthfawr yn cynnig cefnogaeth a chyngor i rai sy'n byw gyda hunananafu. Mae'r adnodd newydd - a alwyd yn Buddy - yn diwallu'r angen am safle ar-lein yn cynnig gwybodaeth, arweiniad, dulliau therapiwtig ac opsiynau sydd ar gael i bobl ifanc bob amser. Mae'n rhoi cefnogaeth a thechnegau cyfrinachol i helpu ymdopi gyda meddyliau a theimladau negyddol sy'n gysylltiedig gyda hunananafu ac yn rhoi sicrwydd i'r rhai sy'n cael cyfnod anodd nad ydynt ar ben eu hunain.  Mae mwy o wybodaeth a help gan Buddy ar gael ar buddyapp.monmouthshire.gov.uk.  WELCOME TO BUDDY - Buddy

Rhowch ddimensiwn byd-eang i ddysgu am hawliau plant

Mae ysgolion ledled Cymru'n addysgu ac yn dysgu am hawliau plant ac yn datblygu fel Ysgolion sy'n Parchu Hawliau.  Mae dysgu am hawliau plant yn gyfle ardderchog i ystyried y cyd-destun byd-eang yn ogystal â'r un lleol gan fod hawliau plant yn fyd-eang ac yn berthnasol i bob plentyn ym mhob man.

Mae'r Rhaglen Dysgu Byd-Eang, Cymru wedi rhoi rhestr o syniadau ac adnoddau at ei gilydd er mwyn rhoi dimensiwn byd-eang i 10 o hawliau plant poblogaidd Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru

Adnewyddu y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

Mae’r Safonau Cyfranogi, a ddatblygwyd yn wreiddiol gan yr Uned Gyfranogi, wedi eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, wedi’u hysbysu gan ymgynghoriadau gyda phobl ifainc.

Gellir gweld y safonau yma: Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol dros Blant a Phobl Ifanc.

Noda’r Safonau Cyfranogi y materion allweddol y dylai holl weithwyr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifainc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith safon. Sicrhaodd bod pob un yn adlewyrchu yr ethos seiliedig ar hawliau sy’n hanfodol i weithio â phlant a phobl ifainc. Plant yng Nghymru

 

Arian i helpu pobl ifanc ac athrawon i Ddangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Bydd yr arian yn galluogi i'r ymgyrch gynnal 10 digwyddiad addysgol mewn clybiau pêl-droed, rygbi a chriced ar hyd a lled Cymru. Bydd tua 600 o bobl ifanc yn elwa ar y digwyddiadau hyn a fydd yn hyrwyddo negeseuon gwrth-hiliaeth ac yn mynd i'r afael â bwlio homoffobig.  Bydd y sesiynau hefyd yn pwysleisio sut y gall chwaraeon helpu pobl i oresgyn anawsterau personol a chefnogi'u lles, gan ddefnyddio straeon sêr y byd chwaraeon i ysbrydoli. Show Racism the Red Card Saesneg yn unig.

Llythrennedd Corfforol

Mae’r cloc yn tician; rydyn ni eisiau i bob plentyn fod yn hapus, yn iach ac yn hyderus, nawr ac ar gyfer eu dyfodol.  Gwaetha’r modd, heb y sgiliau, yr hyder a’r cymhelliant priodol i fod yn egnïol yn gorfforol, mae’r siawns o hyn yn llawer llai tebygol.  Dyma pam rydyn ni eisiau i bob plentyn fod yn llythrennog yn gorfforol. Mae yr un mor bwysig i ddyfodol person ifanc â darllen ac ysgrifennu.  Mae’n golygu y bydd plentyn yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol drwy gydol ei oes, ac yn cadw’n iach, gan gynnig llawer o fanteision a chyfleoedd eraill hefyd. 

Er mwyn helpu ein plant i fod yn llythrennog yn gorfforol, mae’n rhaid i ni weithredu nawr. Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae mewn helpu plentyn i ddarganfod beth mae’n gallu ei wneud, cyn iddo roi’r ffidil yn y to a mynd yn ddiog tu hwnt. Chwareon Cymru - Llythrennedd Corfforol  -  Gweithgaredd corfforol i’r blynyddoedd cynnar (geni – 5 oed)

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo