• Catalogue
  • EggsBanner
  • Training
  • Booklets

block texture border muted

Dy Gynilliad Di

Mae Dy Gynulliad di yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru.

Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut!

Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dy Gynilliad Di 

Vote16

Croeso i 2016, ein Blwyddyn Antur

Mae’n amser am antur! Dewch i archwilio’n cestyll gwych, ewch ar antur Gymreig fel Bear Grylls neu ddiwrnod gwyllt ym myd natur. Dyma’r amser perffaith o’r flwyddyn i reidio’n llwybrau beicio mynydd, ymweld â thraeth tywodlyd neu fwynhau golygfa o gopa mynydd. Mae gynnym ni hefyd syniadau newydd am seibiant dros benwythnos neu ddiwrnodau allan.  Mae llawer iawn o bethau i’w gwneud a llefydd i ymweld â nhw, felly ewch ar antur newydd yng Nghymru! Croeso i ein blwyddun antur

Llinell gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Llinell gymorth ddwyieithog, sydd hefyd yn rhad ac am ddim, sy’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol.  Bydd y llinell gymorth yn cynorthwyo unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cymorth ym maes cyffuriau ac alcohol i fanteisio ar wasanaethau lleol a rhanbarthol priodol.

Mwy o wybodaeth:  Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn dioddef cam-drin domestig, trais rhywiol neu fath arall o drais yn erbyn menywod, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cymorth sydd ei angen arnoch chi.  Nid trais ydyw o reidrwydd. Rheoli bywyd rhywun - beth i'w fwyta, beth i'w wisgo, â phwy i siarad, lle i fynd - yw cam-drin.

Ar gyfer yr ymgyrch hon rydym wedi ymgystylltu â phobl ifanc a myfyrwyr i gynhyrchu negeseuon a deunyddiau sy'n berthnasol iddynt hwy.  Mwy o wybodaeth: Byw heb ofn

 

 

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.