• Catalogue
  • Booklets
  • Training
  • EggsBanner

block texture border muted

Croeso i 2016, ein Blwyddyn Antur

Mae’n amser am antur! Dewch i archwilio’n cestyll gwych, ewch ar antur Gymreig fel Bear Grylls neu ddiwrnod gwyllt ym myd natur. Dyma’r amser perffaith o’r flwyddyn i reidio’n llwybrau beicio mynydd, ymweld â thraeth tywodlyd neu fwynhau golygfa o gopa mynydd. Mae gynnym ni hefyd syniadau newydd am seibiant dros benwythnos neu ddiwrnodau allan.  Mae llawer iawn o bethau i’w gwneud a llefydd i ymweld â nhw, felly ewch ar antur newydd yng Nghymru! Croeso i ein blwyddun antur

Llinell gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Llinell gymorth ddwyieithog, sydd hefyd yn rhad ac am ddim, sy’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol.  Bydd y llinell gymorth yn cynorthwyo unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cymorth ym maes cyffuriau ac alcohol i fanteisio ar wasanaethau lleol a rhanbarthol priodol.

Mwy o wybodaeth:  Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn dioddef cam-drin domestig, trais rhywiol neu fath arall o drais yn erbyn menywod, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cymorth sydd ei angen arnoch chi.  Nid trais ydyw o reidrwydd. Rheoli bywyd rhywun - beth i'w fwyta, beth i'w wisgo, â phwy i siarad, lle i fynd - yw cam-drin.

Ar gyfer yr ymgyrch hon rydym wedi ymgystylltu â phobl ifanc a myfyrwyr i gynhyrchu negeseuon a deunyddiau sy'n berthnasol iddynt hwy.  Mwy o wybodaeth: Byw heb ofn

 

 

Cymru Ifanc

Mae wefan newydd Cymru Ifanc, y man canolog ar gyfer prosiect llais ieuenctid newydd Cymru. Yn ystod y tair blynedd nesa, byddwn ni’n datblygu gwaith newydd ar faterion sy’n bwysig i blant a phobl ifanc, yn ogystal â chrynhoi’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yn eich fforymau, eich ysgolion a’ch sefydliadau chi. Byddwn ni’n rhannu eich lleisiau a’ch barn gyda Llywodraeth Cymru, a byddwn ni’n gwneud yn siŵr bod eich lleisiau’n cael gwrandawiad ac yn arwain at newidiadau sy’n effeithio ar eich bywyd.Cymru Ifanc

Wales MapCY

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo