• Training
  • Booklets
  • EggsBanner
  • Catalogue

block texture border muted

Cwestiynau Cyffredin

Pam ddylwn i drafferthu dysgu mwy am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) ac am fy hawliau?

Mae grym mewn gwybodaeth! Mae yna blant a phobl ifanc ym mhob cwr o’r byd nad ydyn nhw’n ymwybodol bod ganddyn nhw hawliau na beth yw’r hawliau hynny. Mae hynny’n golygu ei bod hi’n fwy tebygol y gallen nhw gael eu trin yn wael, gyda hyn weithiau’n effeithio ar ansawdd eu bywydau. Drwy fod yn ymwybodol o’r Confensiwn, gallwch ddechrau gwneud yn siŵr eich bod chi, a phlant a phobl ifanc eraill, yn gallu mynnu a defnyddio’ch hawliau - yr hawliau y mae gennych chi’r hawl iddyn nhw.

Cofiwch:

Erthygl 1

Mae gan bawb dan 18 oed yr holl hawliau yn y Confensiwn hwn.

Erthygl 2

Mae’r Confensiwn yn berthnasol i bawb - does dim gwahaniaeth beth yw hil, crefydd neu allu person, na beth mae'n ei feddwl nac yn ei ddweud, na sut deulu sydd ganddo.

Erthygl 42

Dylai’r Llywodraeth sicrhau bod pob rhiant a phlentyn yn ymwybodol o’r Confensiwn.

Beth alla’i wneud os nad ydw i’n gallu defnyddio rhai o’m hawliau?

Os ydych chi’n teimlo nad ydych chi’n cael defnyddio rhai o’ch hawliau, yna dylech ofyn i Gomisiynydd Plant Cymru am gyngor. Gwaith y Comisiynydd yw sefyll i fyny a siarad ar ran plant a phobl ifanc. Mae’n gweithio i wneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc yn cael eu cadw’n ddiogel a’u bod yn ymwybodol o’u hawliau ac yn gallu'u defnyddio.

Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd drwy fynd i http://www.complantcymru.org.uk

Wrth gwrs, gallwch hefyd siarad ag oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddo a rhannu’r hyn sy’n eich poeni gydag ef neu hi.

Ble mae cael mwy o wybodaeth am CCUHP?

Yn ogystal â’r wefan hon, gallai'r gwefannau canlynol fod yn ddefnyddiol:

http://www.cymruifanc.cymru/

 http://www.complantcymru.org.uk

 http://www.childrensrightswales.org.uk/default.aspx?language=Cymraeg

Dylai’ch gwasanaeth ieuenctid lleol hefyd fod â gwybodaeth, er enghraifft, taflenni perthnasol. Dylech allu gofyn am gopïau neu mae’n bosib y gallwch fynd i’ch canolfan wybodaeth i ieuenctid leol i nôl rhai.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.